Etický kodex

Mediální dům Economia přijal etický kodex, který je souborem základních pravidel profesního chování ve společnosti. Jeho cílem je zajišťovat soulad činností a procesů s právními předpisy a firemními hodnotami při veškerém jednání zaměstnanců společnosti a účinně předcházet jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy a etickými principy.

Etický kodex zakotvuje tyto základní principy fungování společnosti:

 • dodržování právních předpisů, úcta k etickým principům podnikatelské činnosti a péče o právní povědomí zaměstnanců,
 • profesionální a poctivé vystupování vůči obchodním partnerům v souladu s předmětem podnikání společnosti,
 • otevřené, bezpečné a vstřícné pracovní prostředí,
 • důraz na ochranu majetku a majetkových práv společnosti i třetích osob,
 • důkladná ochrana důvěrných informací a osobních údajů společnosti i třetích osob,
 • respekt k oprávněným zájmům společnosti i obchodních partnerů,
 • důsledná eliminace korupčních jednání,
 • věrné a nezkreslené informace o hospodaření společnosti,
 • transparentní komunikace uvnitř i vně společnosti,
 • ochrana životního prostředí při všech činnostech společnosti,
 • nulová tolerance trestné činnosti,
 • účinná prevence dodržování kodexu a efektivní systém řešení jeho porušování.

Jednání, kterým je porušován etický kodex Economia, či podezření na takové jednání lze oznámit e-mailem na adresu compliancehelpline@economia.cz nebo poštou na adresu Economia, a.s., compliance officer, Pernerova 673/47, Praha 8, PSČ: 186 00; obálku označte nápisem „Neotvírat. Pouze do rukou compliance officera.“

Vedle etického kodexu, který zavazuje všechny zaměstnance při veškeré činnosti společnosti, přijala Economia též Kodex mediálního domu Economia, který upravuje pravidla pro tvorbu redakčního obsahu a je závazný pro všechny, kdo se podílejí na zpracování textových i obrazových materiálů.