Pro akcionáře

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované a výzva k odevzdání akcií

Společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 281 91 226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12746 (dále jen „Společnost“)

rozhodla dne 19. září 2016 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady mimo jiné tak, že:

a) rozhoduje o přeměně podoby všech akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou a zároveň o spojení všech akcií Společnosti, a to 6.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč a 1 kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě této akcie ve výši 1.382,- Kč,
do jednoho kusu kmenové akcie na jméno se jmenovitou hodnotou ve výši 6.001.382,- Kč a

b) určuje lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí,

přičemž výše uvedené rozhodnutí bylo učiněno ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Lukášem Valigurou, notářem v Praze pod č. NZ 600/2016 a je založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod č. B 12746/SL69/MSPH. Údaj o přeměně a spojení akcií Společnosti byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (oddíl B, vložka 12746) dne 19. září 2016.

Rozhodnutí o přeměně a spojení akcií Společnosti bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 22. září 2016. Tímto dnem tedy počíná běh dvouměsíční lhůty k odevzdání listinných akcií Společnosti.

V souladu s § 343 a § 526 zákona o obchodních korporacích žádáme akcionáře Společnosti o odevzdání všech listinných akcií Společnosti ve lhůtě do 22. listopadu 2016. Dále ve smyslu § 530 odst. 1 občanského zákoníku žádáme o sdělení čísla majetkového účtu akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který bude zaevidována nově emitovaná zaknihovaná akcie Společnosti, a kódu účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., u něhož je majetkový účet akcionáře veden.

Za představenstvo Economia, a.s.:

Roman Latuske, předseda představenstva, a Mojmír Boucník, člen představenstva